Prawa Wszechświata - Łazariew

U podstaw istnienia Wszechświata leżą procesy informacyjne ?Na początku było Słowo".
To, co nazywamy ?Wszechświatem", z mojego punktu widzenia, mogło pojawić się w rezultacie wydzielenia od Wspólnego Początku, który istniał zawsze i który nazywamy ?Bogiem?, dwóch składników: jeden ? materia, drugi ? pole informacyjne. W każdym z nich przeciwstawna składowa obecna jest w nieprzejawionym stanie. Warunkiem istnienia przeciwstawieństw jest ich stałe wzajemne przechodzenie jednego w drugie. Pole dąży do tego, by stać się materią, materia dąży by stać się polem.
Nagromadzenie energetycznych powiązań w materii jest przejawem procesu przechodzenia materialnej składowej w informacyjną. Odwrotny proces może zachodzić jako zwiększenie gęstości materii, jej masy lub powstanie bardziej złożonej struktury.
Jeśli rozpatrywać system słoneczny - to celem jego istnienia jest powstanie coraz bardziej złożonych elementów w Słońcu, utworzenie złożonych informacyjnych powiązań kosztem pojawienia się nowych planet, powstanie na planetach złożonych struktur informacyjnych na podstawie organiki jako nowego stopnia zwiększenia informacyjnej gęstości. Celem istnienia dowolnego systemu gwiezdnego jest powstanie na nim życia. To, co nazywamy duchem, znajduje się nad polem informacyjnym i materią. Przy osiągnięciu określonej gęstości materia przekształca się w informację. Syngularność (stan materii skoncentrowanej kiedyś w jednym punkcie) jest to Wszechświat. Subtelne poziomy pola - to nieobecność materii, czasu i przestrzeni, to jest punkt. Punkt dąży do nieskończoności, nieskończoność dąży do przejścia w punkt. W każdym punkcie pola Wszechświata jest nieprzejawiona informacja o całym Wszechświecie, innymi słowy, punkt jest to nieprzejawiona nieskończoność, nieskończoność jest nieprzejawionym punktem. Istnieją dwie teorie pochodzenia gwiazd. Zgodnie z pierwszą - Kanta - Laplace'a ? pojawiły się one w rezultacie zagęszczenia międzygwiezdnej substancji. Druga - akademika Ambarcumiana - mówi o powstaniu gwiazd z ?czarnych dziur". Niestabilność zachowania się młodych gwiazd, silne procesy wybuchowe zachodzące w nich, z punktu widzenia autora teorii mówią o ostatkach w nich protomaterii. W świetle wyżej opisanej koncepcji, związanej z moimi badaniami, powstanie gwiazdy można rozpatrywać jako dialektyczny proces przejścia informacji w materię, rezultat ?zapłodnienia" międzygwiezdnej substancji przez blok informacyjny, realizujący się jako materia ?czarną dziurą". Powstanie gwiazd -rezultat wzajemnego oddziaływania dwóch początków: Wszechświata przejawionego i nieprzejawionego. Procesy, zachodzące w głębi gwiazd i w żywym organizmie, są identyczne. Są to procesy przechodzenia energii w materię i odwrotnie. Rozwój Wszechświata to rozryw jedności na poziomie fizycznym, materialnym i wzmocnienie jedności na informacyjno - polowym poziomie, dyferencjacja i coraz większa różnorodność na fizycznym planie, i coraz większa jedność na poziomie pola. Na określonym etapie różnica pomiędzy fizyczną i polową składowymi znikają, zaczyna się nowy etap rozwoju.
l tak, istnieje sprzeczność. Wszechświat pozostaje punktem na subtelnym polowym poziomie i jednocześnie rozszerza się, tworząc nową materię, czas i przestrzeń. Rozwój następuje na zasadzie wahadła: orientacja zmienia się od ukierunkowania na informacyjną jedność do fizycznego oddzielenia.
Dowolny obiekt we Wszechświecie można uważać za proces, jednocześnie dowolny proces jest również obiektem. W każdym procesie i obiekcie są wahadłowe ruchy od informacyjnej jedności do fizycznej dyferencjacji. Fizyczne różnicowanie się powinno dokładnie odpowiadać duchowej jedności. Warunkiem rozwoju tych dwóch przeciwieństw jest występowanie trzeciego elementu, zabezpieczającego nieprzejawioną obecność jednego przeciwieństwa w drugim. Tę rolę pełni energia, będąca pośrednikiem, określającym rozwój Wszechświata.
Informacja, energia i materia stanowią wspólną całość. Zrozumienie tego jest już od dawna, np. w chrześcijaństwie pojęcie Trójcy Świętej (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch święty).
Dowolny obiekt w swoim rozwoju powtarza cykl rozwoju Wszechświata. Pozostając absolutną jednością na subtelnym polowym poziomie, różnicuje się on na fizycznym. Aby zróżnicować się na fizycznym planie, musi najpierw zajść proces na duchowym planie, który gwarantuje zwiększoną trwałość, podczas fizycznego oddzielenia. Istnieje jawny priorytet duchowego. W ten sposób, prawo jedności i walki przeciwieństw wygląda tak: istniejąca nicość wydobywa z siebie swoje przeciwieństwo, ażeby potem przekształcić się w coś całkiem nowego.
Przejdźmy do pytania o pochodzeniu życia. W miarę różnicowania się świata fizycznego powinny narastać tendencje zwiększania jedności na poziomie pola od najsubtelniejszych warstw do najcięższych. Stopień jedności przejawia się na tych poziomach, na których wcześniej się ona nie przejawiała.
Wraz z narastaniem niejednorodności stopień jedności w ograniczonej części przestrzeni wzrasta na tyle, że obiekt odosabnia się od Wszechświata, wyodrębnia się z niego. Doprowadzenie go do otaczającego poziomu jedności oznaczałoby jego zagładę. Trwałość informacji wzrasta na tyle, że powstaje przeciwstawienie się między obiektem a otaczającym światem. Życie to strategiczna jedność obiektu ze Wszechświatem poprzez taktyczne jego zaprzeczenie. Możemy powiedzieć, że życie we Wszechświecie przejawiło się jednocześnie w całym jego ciele i jest jednolitym organizmem, który kontynuuje dalsze różnicowanie się z nieprzerwaną łącznością i wzajemnym oddziaływaniem wszystkich jego składowych. Rozwój tego procesu, fizyczna różnorodność możliwe są tylko przy ukierunkowaniu na pierwotne informacyjne procesy jedności. Materia, czas i przestrzeń - to zewnętrzna forma, informacja i duch -to treść. Treść realizuje się poprzez formę, forma rozwija treść.
U podstaw życia dowolnego obiektu Wszechświata leżą ruchy wahadłowe, ukierunkowane na przemian na informacyjne i fizyczne procesy. O ile życie ludzkie -odchorowanie Wszechświata w miniaturze , to procesy przechodzenia informacji w materię zachodzą w nim dużo szybciej, żywy obiekt wyróżnia się stopniem jedności i szybkością przejścia informacji w materię. Możliwe, że wzrost jedności i szybkości wzajemnego przechodzenia jest sensem rozwoju żywego obiektu.
Im wyższy jest stopień wewnętrznej jedności, ścisłość informacji, tym silniej organizm wyodrębnia się od otaczającego świata. To jest to, co nazywamy rozwojem świadomości i osobowości. Proces fizycznego wyodrębniania się z otoczenia możliwy jest tylko przy zwiększaniu jedności ze Wszechświatem. Proces zjednoczenia ze Wszechświatem jest tym, co nazywamy kulturą, proces wyodrębnienia przedstawia cywilizację. Kultura rodzi cywilizację. Cywilizacja najpierw odrywa kulturę, potem, żeby nie zginąć, powraca do niej, jak syn marnotrawny, aby znowu powtórzyć ten proces na wyższym poziomie z większą amplitudą. Jeśli powrót do kultury zachodzi nie na należytym poziomie, doprowadza to do zagłady cywilizacji. Odrzucanie tendencji jedności uczucia, które ją realizuje we Wszechświecie, - Miłości, doprowadza do zagłady cywilizacji.
Uważa się, że meritum prawa jedności i walki przeciwieństw jest pojednanie bez wzajemnej zagłady. Głównym warunkiem zgody przeciwieństw jest szybkość ich przechodzenia jednego w drugie. Główna różnica żywej materii i nieożywionej jest w szybkości przechodzenia przeciwieństw jednego w drugie, więc celem życia jest wzmocnienie przejawiania się ducha w materii kosztem zwiększenia szybkości tego przejścia.
Przypomnijmy sobie wahadło. Przy określonej szybkości drgań istnieją dwa wykluczające się stany: odchylenie wahadła od centrum w lewo i w prawo. Te przeciwstawne położenia mogą istnieć, nie likwidując się wzajemnie tylko dlatego, że są one rozłożone w czasie. Próba nałożenia ich np. w czasie jednej sekundy przy szybkości drgań wahadła równej 5 sekundom, to przerwanie ruchu, zatrzymanie rozwoju. A teraz wyobraźmy sobie, że szybkość drgań wahadła zwiększyła się do kilku drgań na sekundę. To znaczy, że powinno zajść połączenie, (nałożenie) dwóch przeciwstawnych stanów bez ich wzajemnej zagłady.
Życie na Ziemi pojawiło się jako sposób zachowania stopnia jedności ze Słońcem, które oddzieliło od siebie planety, to znaczy obniżyło stopień fizycznej jedności i podwyższyło informacyjną jedność dla skompensowania fizycznego rozerwania. Więc w ogóle rozdzielenie nie zaszło. Dowolny obiekt Wszechświata dąży do wyrzucenia z siebie czegoś przeciwstawnego mu na fizycznym planie i zwiększenia jedności na informacyjnym poziomie dla rozwoju systemu. Matka, rodząca dziecko, i gwiazda, rodząca planety, robią to samo. Fizyczne oderwanie winno być kompensowane duchową Jednością. Życie na ziemi -to potwierdzenie procesu realizacji jedności nowej planety i Słońca. System słoneczny dąży, z jednej strony, do maksymalnego fizycznego zróżnicowania, z drugiej strony, do informacyjnej jedności. Życie, które pojawiło się na Ziemi, rozwija się według tych praw. Na fizycznym planie zachodzi wykształcenie nowych typów (rodzajów), powiększa się różnorodność form, a na polowym - wzmacnia się stopień jedności Życie na Ziemi nie tylko pojawiło się jako jednolity organizm, ale i kontynuuje istnienie jako jednolity organizm i zarządza się systemem samoregulacji, realizującym się na informacyjno - energetycznym planie. Cel tego systemu - podtrzymanie zgodności zachowania się części do interesu całości. Im wyższe są energetyczne możliwości jednego ogniwa, tym bardziej powinno ono nakierowywać się na centrum. Jeśli łączność z centrum opóźnia się, a autonomiczność ogniw rośnie, to system może zginąć. Dlatego nieuniknione jest wybrakowanie ogniw, rozrywających jedność systemu. Zachowanie obiektu powinno odpowiadać informacyjnym strukturom całego organizmu. Jeśli fizyczne, emocjonalne i informacyjne zachowanie się obiektu rozchodzi się z programem, założonym w informacyjnym polu systemu, to pole systemu atakuje pole obiektu. Zachodzi deformacja pól obiektu z wprowadzeniem programów zniszczenia, to jest powrót do stanu wyjściowego. Takim obiektem może zostać zarówno oddzielny organizm, jak i grupa, łamiąca prawa jedności Mówiąc medycznymi określeniami - zdrowie ducha określa zdrowie ciała,
Pole informacyjne jest pierwotne w stosunku do ciała i określa jego los, charakter i stan fizyczny. A więc, można powiedzieć, że głównym warunkiem zdrowia fizycznego jest wiedza i zachowanie informacyjnego pola Wszechświata, praw Jedności, Duchowości i Miłości.
Obecnie szybkość wszystkich procesów na Ziemi na tyle wzrosłe, że potrzeba natychmiastowego wzrostu fizycznej adaptacji Biogenosfera gwałtownie zmienia się. Ponieważ procesy informacyjne we Wszechświecie pierwotne są w stosunku do fizycznych, to kwestie fizycznej adaptacji związane są, w pierwszej kolejności z wpływem na informacyjne, duchowe struktury człowieka. Tym tłumaczy się swobodne pasjonowanie się magią, okultyzmem, jogą, różnymi nurtami religijnymi. Ludzie z zachwytem witają nowoobjawionego mesjasza lub guru, obiecującego ratunek i nową prawdę. Wszyscy oczekują na gotowe rozwiązania, zapominając o tym, że koniecznym warunkiem dla odrodzenia jest ciężka i męcząca praca, sens której ludzkość zna od dawna: to dążenie by zrozumieć otaczający świat, badać jego prawa i prowadzić się zgodnie z tymi prawami.
Poziom energetyczny ludzi ostatnimi laty bardzo wzrósł. To, co wcześniej osiągało się latami wytrwałej pracy, teraz stało się osiągalne w ciągu kilku miesięcy. Możliwości człowieka wzrosły tak, jak zmieniają się możliwości rowerzysty, siadającego przy kole sterowym samolotu. Ale jeśli jego psychologia pozostała psychologią rowerzysty, a nie pilota, to prawidłowo korzystać z tych możliwości jest trudno.
Psychologiczne poziomy zwykłego człowieka i człowieka, który otrzymał dostęp do możliwości wyższego energetycznego oddziaływania na ożywione i nieożywione obiekty, powinny różnić się jeszcze bardziej.
Moje badania pokazują, że teraz szkodę ożywionej i nieożywionej przyrodzie można wyrządzić nie tylko fizycznymi działaniami lub silnymi emocjami, ale nawet nieostrożną myślą. Skutki negatywnego wpływu wzrastają w ciągu geometrycznym przy podwyższonych energetycznych możliwościach człowieka. Informacyjno - energetyczne oddziaływanie na ożywione i nieożywione obiekty może być bardzo niebezpieczne. Agresja w stosunku do jednego człowieka - to program zniszczenia wszystkich jego krewnych i dzieci. Ponieważ działa mechanizm samoregulacji pola, to ujemny wpływ otrzymuje z powrotem sam atakujący i jego krewni. Psychologiczne przygotowanie ludzkości bardzo odbiega od jej energetycznych możliwości, można powiedzieć, że ludzkość, w istocie obecnie znajduje się w warunkach samozagłady. Owoce tego widzimy wokół.
W czym leży przyczyna tragicznej niezgodności obecnej psychologii człowieka z realnością otaczającego świata? Psychologia współczesnego człowieka zachodniej cywilizacji - a do niej należy znaczna część ludzkości - to psychologia pragmatyzmu. Główny akcent w niej kładzie się nie na zgromadzenie informacji, a na jej realizację. Więc, bezskuteczny, ?małozyskowny" proces pojmowania świata, utworzenie nowych pojęciowych litycznych struktur wypada z ogólnego celu. Trudnemu, długotrwającemu procesowi zrozumienia przedkłada się gotowe recepty z maksymalnym praktycznym efektem. Jeśli by przeanalizować drogi rozwoju dowolnej religii, magii, jogi, to wszędzie ujawnią się następujące główne etapy:
- pojmowanie, zrozumienie świata w obecnym czasie, idące poprzez odrzucenie otoczenia, swojej zależności od niego, odmowa współpracy z nim;
- ujawnienie praw rozwoju świata i stworzenie systemu zachowań, odpowiadającego tym prawom;
- praktyczne zastosowanie otrzymanej wcześniej wiedzy.
Wcześniej ten proces rozciągał się na wieki i tysiąclecia, dlatego często ludzie nie mogli uświadomić sobie i zobaczyć go w całości, podobnie do ślepych w alegorii, dotykających słonia i próbujących opisać, co to jest. Obecnie ludzkość ma szansę zobaczyć ten proces w całej jedności.
W obecnym czasie w duchowych poszukiwaniach przeważa proces rozdzielenia. Istnieją kierunki, zorientowane tylko na pierwszy stopień - nagromadzenie informacji to droga odejścia od rzeczywistości, odrzucania cywilizacji jako takiej, odrzucania dwóch kolejnych stopni. Tę drogę wyznają np. krisznowcy. Drugie ukierunkowanie zorientowane jest na powrót do zasad etyki, prawidłowe postępowanie, to różne religijne prądy. Trzecie ukierunkowanie zorientowane jest na wykorzystanie praktycznych wyników, lekceważąc poznawanie i etyczną stronę. To magia, czary.

Ciekawą transformację przecierpiała ekstrasensoryka. Zaczynając od elementów poznania i etyki, ten prąd, po tym jak jego przedstawiciele zaczęli mieć do czynienia z pieniędzmi, bardzo uległ degradacji i teraz głównie ukierunkowuje się na magię i czary. To całkiem naturalne i prawidłowe, ponieważ zachodzi przyspieszone modelowanie wszystkich procesów, pozwalające zobaczyć ?słonia" w całości, to znaczy zobaczyć i uświadomić sobie procesy, które określiły obecny stan ludzkości i problemy, stojące przed nią.
Głównym warunkiem przeżycia w obecnym czasie jest oparte na zasadach dialektyki połączenie tego, co wcześniej było nie do połączenia. To wyrzeczenie się tego, co ziemskie, wyjście na zjednoczenie się z Kosmosem i otrzymanie informacji, wcielenie jej w prawa moralne i praktyczna ich realizacja na wszystkich poziomach.
?Nie możecie służyć Bogu i mamonie", - mówił Chrystus. Dwa tysiąclecia temu pogodzenie tych przeciwstawnych tendencji było niemożliwe w ciągu życia jednego człowieka. Teraz świat się zmienił, zmieniła się szybkość wahadła bez wzajemnej likwidacji, to znaczy przejścia materii i informacji jednej w drugą. Więc, można mówić o tym, że człowiek, któremu sądzone jest przeżyć w najbliższe lata, powinien być jednocześnie świętym, zwykłym człowiekiem i kombinatorem.
W świadomości każdego współczesnego człowieka powinny być dwa przeciwstawne procesy; wyrzeczenie się świata, dążenie do Kosmosu, świętość - i realizacja otrzymanej informacji, aktywne działania, podwyższona praktyczność. Mowa tu o nowym myśleniu, które określi fizyczną i duchową strukturę nowego człowieka. A więc, świętość, wyrzeczenie, poznanie, realizacja tego na poziomie myśli i emocji i wcielenie tego w socjalnych i technicznych strukturach. Połączenie powinno być nie mechaniczne, gdyż byłoby to zatrzymaniem wahadła, powinien to być wspólny proces z kolejnym przechodzeniem wszystkich trzech stopni. Każdy człowiek powinien zostać świętym ze stałym podnoszeniem poziomu świętości, poznawania świata, wyjścia na Wszechświat z jednoczesną samorealizacją w życiu emocjonalnym i praktycznym. Cywilizację powinna stale żywić kultura. Priorytet w systemie wartości należy dać świętości, a nie praktyczności, gdyż Kosmos pierwotny jest, a cywilizacja - wtórna. Każda cywilizacja wspierała się na plecach świętych, a nie czarnoksiężników. Zgodnie z legendami, wcześniej u ludzi było otwarte trzecie oko. Mieli oni dostęp do informacji, otrzymywanej drogą nadzmysłową, niezależnie od odległości i czasu. Później trzecie oko zamknęło się. Przyczyny są nieznane, chociaż na pewno proste: uzyskanie pierwotnej wiedzy Jest niedopuszczalne bez zachowywania norm etyki. A realizacja wiedzy wprost z etyką, jakby nie jest związana. Na określonym etapie poziomy etyczny i psychologiczny na tyle oddaliły się od możliwości, że to zaczęło być groźne dla istnienia cywilizacji, dlatego zamknięcie trzeciego oka było ratunkiem. Niestety, większość współczesnych szkół duchowego i fizycznego rozwoju wykreśla dwa pierwsze stopnie -poznawanie i moralność. Przejście tych stopni wymaga 95% straty wysiłku i czasu a nie daje od razu widzialnego rezultatu. Praktycznie wiele szkół idzie w odwrotnym kierunku, dlatego kończą degradacją.
Ewolucja żywych organizmów przebiega według eksponentu: najpierw zachodzi bardzo długi proces nagromadzenia wiedzy, a dopiero później jej realizacja.
Dla tego by wyżyć w obecnym czasie, nagromadzenie informacji i Jej wykorzystanie powinny połączyć się, nie likwidując siebie wzajemnie. To znaczy, że handlowiec, polityk i naukowiec powinni być świętymi. Kwestia etyki dla nich powinna być główna. Szczególnie poważnie liczy się ten problem w bioenergetyce. Próby zjednania metod magii i czarów dla osobistych, wyrachowanych celów kolidują z wyższymi prawami Wszechświata. Wynik tego jest zwykle tragiczny, ale nie zawsze widoczny, gdyż następstwa ujawniają się w sposób płynny, powoli, i człowiek nie zawsze może związać przyczynę ze skutkiem. Dziewczyna, przywiązując do siebie swojego ukochanego, nie podejrzewa tego, że niszczy psychikę, los i ciała swoich przyszłych dzieci.
Tendencja, która obecnie już dość wyraźnie określiła się, to rozwój okultystycznych, magicznych zdolności dla celów bardzo osobistych. Ogniwa systemu zaczynają zachowywać się nie licząc się z interesami całego systemu, co grozi mu całkowitym rozpadem. Przypomnijmy, że plemiona z silnymi tradycjami magii i okultyzmu przestawały się rozwijać i wymierały.
U podstaw obecnej cywilizacji leżą światowe religie, tzn. systemy, skierowujące wszystkie siły człowieka na uformowanie i rozwój subtelnych duchowych struktur, pracujących dla zachowania świata. Zrozumienie jedności ze wszystkimi i odpowiedzialności za losy ludzi, dawane przez religie, pozwalało człowiekowi odczuwać jedność ze swoimi dziećmi, rodzicami i kochanymi ludźmi, uświadamiać sobie odpowiedzialność za losy swoich potomków. Pośrednie ostrzeżenia o tym, że dzieci płacą za grzechy rodziców, podane są w Biblii. Właśnie zerwanie subtelnych struktur pola, odpowiadających za jedność z rodzicami, dziećmi, ukochanym człowiekiem, doprowadza do najcięższych zachorowań, do deformacji losu i osobowości człowieka.
Światowe religie dbały o zachowanie tych struktur i ich rozwój. Przykazanie miłości nawet do wrogów, z pozycji bioenergetyki, ma wielki sens. Blokuje ono program zniszczenia drugiego człowieka i, odpowiednio, samozniszczenia na polowym, podświadomym poziomie. Człowiek nie zaznajomiony z prawami samoregulacji pola, nie wiedzący, że jego nienawiść może być przyczyną ciężkich zachorowań jego dzieci, tym niemniej w ciągu wielu stuleci był niezawodnie chroniony przez religijne przykazania miłości i dobra, zachowujące zdrowie jego i jego dzieci i zapewniające rozwój cywilizacji System samoregulacji pola pracuje automatycznie. Dlatego bez szkody dla siebie, bez ryzyka zapłaty zdrowiem dzieci, rozpadu swojej osobowości, magią i okultyzmem mógł zajmować się tylko człowiek, znający i wypełniający prawa jedności, prawa Wszechświata, człowiek z dobrze rozwiniętymi wyższymi duchowymi strukturami. U pozostałych szybko zaczynał się rozpad etycznych, psychicznych, duchowych struktur, oni czernieli" i wyradzali się. Ponieważ wcześniej ten proces zachodził dużo wolniej, niż teraz, wielu miało wrażenie, że ?czarny? mag to norma a nie patologia.
Obecnie niedorozwój duchowy wielu ekstrasensów, wychodzących na złożone poziomy oddziaływania, doprowadza do duchowego, a następnie i do fizycznego rozpadu ich samych lub najbliższych im ludzi. Znam wiele przypadków, kiedy za duchowy rozpad nieetycznych ekstrasensów płacą ich dzieci, krewni i nawet bliscy przyjaciele i uczniowie. Ponieważ pojemność energetyczna duchowych struktur setki i tysiące razy wyższa jest, niż fizycznych, duchowa degradacja długi czas przebiega skrycie, zewnętrznie niezauważalnie. Kiedy zaczyna się fizyczny rozpad, próby wyleczenia człowieka blokowane są przez degradujące struktury duchowe - tym wyjaśnia się liczne fakty coraz częstszej bezsilności medycyny. Wielu naiwnie uważa, że, zapłaciwszy jakąś sumę pieniędzy i będąc na kursach, zostaną magami i czarodziejami. Ale w tej nauce, w odróżnieniu od innych nauk, uczniami mogą zostać jednostki - to ludzie z dostatecznie czystą karmą z rozwiniętymi duchowymi strukturami, ze strategicznym myśleniem, duchową dobrocią i ogromną samodyscypliną. Jeśliby przeanalizować okultystyczne i magiczne techniki, można zauważyć, że najważniejsze w nich - to nie zestaw określonych ćwiczeń, a cechy osobowości nauczyciela i ucznia. Dążenie wielu początkujących ekstrasensów, by otrzymać dostęp do wyższych możliwości, przekroczywszy stopień męczącego duchowego doskonalenia, może skończyć się źle. Ponieważ los człowieka, charakter i stan ciała fizycznego określane są przez struktury pola, nieprzemyślana działalność w tej dziedzinie może nanieść szkodę całej ludzkości.
Podświadomość człowieka zawsze była niezawodnie chroniona. Proces przenikania do podświadomości był powolny, z naturalnym wybrakowaniem programów negatywnych z pomocą etyki społeczeństwa, systemów religijnej ochrony.
Psychoanalitycy różnych psychoterapeutycznych szkół, zaczęli atakować podświadomość człowieka, i w ostatnie dziesięciolecia proces ten osiągnął niespotykane rozmiary. Przy tym zachodzi ordynarne wtargnięcie i oddziaływanie na struktury pola bez należnego zbadania oddalonych skutków tych ingerencji. W zasadzie, badaczy mało interesuje, co to takiego podświadomość i w jaki sposób ona reaguje na wtargnięcie, dla nich ważne są konkretne, bliższe rezultaty, a nie głębokie zrozumienie procesów, określających zdrowie i los człowieka i jego bliskich.
Brak myślenia strategicznego w bioenergetyce, przedkładanie taktycznych ćwiczeń porównałbym do działań kierowcy, który traci czas, przeznaczony na naukę zasad ruchu drogowego, na zwiększenie mocy silnika - to efektywne, ale wynik nie do przewidzenia i ryzykowny.
Chcę dokładniej przyjrzeć się sposobom obrony. Niewiedza o tym, że na człowieka można oddziaływać bioenergetycznie, długo służyła ochronie. Ludzie ?wiedzy? wiedzieli o tym niebezpieczeństwie i zakładali hermetyczne szkoły dla nauki bioenergetyki. Wspaniałym systemem ochronnym były etyczne religijne nauki, głoszące dobro nie tylko w uczynkach, ale w emocjach, i nawet w myślach. Chociaż to śmieszne, ale znaczną rolę w tej ochronie odegrała i nauka, całkowicie negująca bioenergetykę, możliwość energetycznego lub informacyjnego wpływu na człowieka. Istniały też mechanizmy socjalnej ochrony przed tymi, którzy zbyt aktywnie zajmowali się magią i czarami. Teraz wszystkie blokady są zniszczone a mózg otwarty. Atak podświadomości, zarządzającej fizjologicznymi i psychologicznymi procesami w organizmie, zaczął się jeszcze w minionym stuleciu. Obecnie z żywiołowej stała się ukierunkowaną. Psychoterapeuci, ekstrasensi, czarnoksiężnicy, hipnotyzerzy ordynarnie wtargają w podświadomość, nastawiając się na zewnętrzny efekt, rozwiązując czysto praktyczne zadania. Zachodzi to na tle pełnej niewiedzy o tym, co to takiego podświadomość, jakie są zasady jej funkcjonowania.
Badania, które przeprowadzałem pokazują, że podświadomość i biopole - to jedno i to samo, i dowolne działanie na struktury biopola jest oddziaływaniem na podświadomość, na wszystkie systemy fizjologicznej i psychicznej samoregulacji eksperymentatorów - praktyków interesuje tylko głębokość przeniknięcia do podświadomości i procesów samoregulacji. A dla większej siły oddziaływania można wykorzystywać nawet aparaturę. Bioenergetyka przekształcona w naukę o praktycznym oddziaływaniu na człowieka. O tym, że wyleczywszy ciało, możemy zaszkodzić duszy, że choroba jest ochroną blokadą nieprawidłowego postępowania i niezrozumienia otaczającego świata, i ekstrasens powinien przede wszystkim znaleźć przyczyny choroby, pomóc zrozumieć i uniknąć błędu w przyszłości, nikt nie myśli. Sprowadzenie bioenergetyki tylko do fizycznego parametru jest likwidacją stopni poznania i etyki na korzyść czysto praktycznych wyników. Człowiek, uważający, że go uratują tabletki lub czarnoksięskie chwyty, już jest chory. Główną ochroną przed chorobami jest spełnienie wyższych etycznych zasad.

Kiedy przyroda szła po drodze fizycznej ochrony, np.: zwiększenia wagi dinozaurów lub wyposażenia w pancerz żółwi, ewolucja zatrzymywała się. Przeżywały jednostki najmniej chronione duchowo - te, które były gotowe zmienić swoją psychologiczną strukturę, zachowanie zgodnie z procesami, zachodzącymi na Ziemi. Etyka ? to rozkosz wczoraj, konieczność dzisiaj, jedyny warunek dla przeżycia jutro. Ludzi, myślących tylko o fizycznym zdrowiu, w najbliższe lata może dosięgnąć los dinozaurów.
To, co nazywamy odpornością, jest jednolitością, jakościowym poziomem biopolowej powłoki. Człowiek, pasjonujący się magią ze szkodą dla etyki, miłości i poznania świata, niszczy siebie, swoje dzieci i krewnych. Dzisiaj, jeśli człowiek ma mało sił, musi stawać się tylko świętym, a jeśli sił więcej, można połączyć świętość ze światowym życiem. Jeśli człowiek jest gotów na ciężką pracę, by osiągnąć ogromne możliwości, to może zajmować się bioenergetyką.
S.N.Łazariew